Razlike Ugovora o djelu i Autorskog ugovora

Ugovor o djelu je ugovor obveznog, građanskog prava, a definiran je u čl. 590. Zakona o obveznim odnosima: “Ugovorom o djelu izvođač se obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i sl., a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu.” Ugovor o djelu se ne sklapa na određeno vrijeme već za izradu nekog djela ili rezultata rada.

Na ugovor o djelu radno se mogu angažirati samo fizičke osobe koje obavljaju jednokratno dogovoren posao (npr. predavanje na seminaru, pisanje nekog izvještaja, čišćenje poslovne prostorije nakon rekonstrukcije). Te primitke u poreznom sustavu prepoznajemo pod pojmom drugog dohotka.

Pri utvrđivanju drugog dohotka izdaci su: doprinosi iz plaće za mirovinsko osiguranje I. stup 7,5 %, doprinosi iz plaće za mirovinsko osiguranje II. stup 2,5 %, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 7,5 %, stopa poreza na dohodak kojem se oporezuje porezna osnovica po osnovi drugog dohotka 24 %.
Pri obračunu drugog dohotka umirovljeniku se obračunava doprinos za mirovinsko osiguranje (I. stup) 10 % te doprinos na zdravstveno osiguranje 7,5 %.

Prema čl. 5. st. 1. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima autorsko djelo je “originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu, ako zakonom nije drukčije određeno.” Autorskim djelom se smatraju: glazbena djela, djela likovne umjetnosti, djela arhitekture, prijevodi i dr. Autor autorskog djela je fizička osoba koja je stvorila autorsko djelo te mu pripada autorsko pravo na to djelo. Na autorske ugovore ne obračunavaju se doprinosi nezaposlenima i osobama u radom odnosu, ali umirovljenicima da.

Kako bi isplatitelj primitka mogao primijeniti paušalni izdatak od 30 % s autorom treba sklopiti ugovor o autorskom djelu. Prvo se od iznosa dogovorenog bruto honorara odbije priznati neoporezivi izdatak (30% za sve autorske naknade +25 % za umjetnička djela uz potvrdu strukturne udruge) te se dobije osnova za obračun doprinosa (MIO I. i II. stup, ZO).
U 30 % izdataka uračunati su svi mogući troškovi koji bi mogli nastati pri ostvarenju autorskog djela.Razlike između ova dva ugovora nisu nešto značajne. Razlike je ta što autorski ugovor ima     30 % priznatog troška na koji se ne plaćaju doprinosi pa je zato manji trošak. U tih 30 % su uključeni troškovi službenog putovanja, a ako mu se poslije još dodatno isplaćuju ti troškovi onda se oporezuju. Kod ugovora o djelu troškovi službenog putovanja povećavaju trošak honorara i oporezuju se. Također, treba biti svjestan da, ako odlučimo platiti autora to je njegovo autorsko djelo.

Pisali smo još i o...